Meist

Oleme 1. septembril 2023 tegutsemist alustav 60/40 õppekavaga riigigümnaasium Narvas, mis avab oma uksed 580 õppurile. Loome kooli, mis kujundab võimestavat, individuaalsete õpiradadega, õppijate ja õpetajate valikute vabadust toetavat haridust.

Valikute vabadust toetava hariduse kontseptsioon kätkeb endas liikumist õpilase ja õpetaja suurema otsustusõiguse ja tegevusvabaduse ehk autonoomia suunas. 

Õpitegevused lähtuvad õpilase vajadustest, huvidest ja võimetest ning õpilase poolt seatud õpieesmärkidest. Õpilasel on õppeprotsessis ja –korralduses vabadus valida, aga ka vastutus jälgida ja hinnata enda õppimise tulemuslikkust. 

Usume, et hea haridus annab vabaduse, eneseusu, sõltumatuse ja edenemismõtteviisi ennast ühiskonnas edukalt teostada. 

Lähtume parimast teaduspõhisest teadmisest selle kohta, kuidas õppimine toimub, mis õppimist toetab või hoopis kahjustab ning mis võib luua näiliselt illusiooni õppimisest. 

Vaatame tulevikku ootusärevalt ja loodame üheskoos kogukonnaga kujundada kooli, mis vastaks  just nende vajadustele, ootustele aga ka unistustele.

Narva Gümnaasiumi moodustati haridus- ja teadusminister Liina Kersna käskkirjaga 20.10.2021, mil otsustati asutada 1. novembrist 2021. a Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava gümnaasiumina, Narva Gümnaasium. 1. november on ühtlasi kooli jaoks tähenduslikuks daatumiks, sest sellest saab uue kooli sünnipäev

Kuulume riigigümnaasiumite perre, kus täna tegutseb juba 22 riigigümnaasiumit. 2023. aastal on planeeritud Narva Gümnaasiumile lisaks alustama veel kokku neli riigigümnaasiumi: Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium ja Narva Eesti Riigigümnaasium. Riigigümnaasiumid on Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlminud kvaliteedikokkuleppe, milles on omavahel kokku leppinud õpet ja õpikeskkonda puudutavates kvaliteedinäitajates. Meie ühine eesmärk on luua eeldused kõigile õppijatele võrdselt kõrgekvaliteedilise ja valikuterohke gümnaasiumihariduse omandamiseks.

Edgar Lennuk

kogukonnajuht

Edgari peamine roll on toetada erinevate õpilasaktiivide tegevust koolis, kaasata kogukonda kooli tegevustesse, luua ja hoida kontakte partneritega ning organiseerida huvihariduslikku tegevust. 

Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemias tolli ja maksunduse eriala, töötanud uurijana ning olnud kaitseväes Sõjaväepolitsei Vahipataljonis ja Kalevis. Noorsootööga on ta tegelnud varemgi, korraldades kohalikke ja rahvusvahelisi kodanikuühiskonna- ja noortealaseid projekte. 

Narva Gümnaasiumis soovib ta muuta õpilaste koolielu dünaamilisemaks ja mitmekülgsemaks, toetada Narva linna noorte aktiivsust ning rikastada nende haridusteed. 

Marko SandrE

HALDUSSPETSIALIST

Marko peamised ülesanded on kooli heakorra jälgimine, remondi- ja hooldustöödega seotud tegevuste korraldamine, koolihoone tuleohutusega seotud tegevuste koordineerimine ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste ülesannete täitmine. 

Marko on töötanud erinevates eraettevõtetes müügi, halduse ja projektijuhtimise suunal. Täiendõpet on omandanud erinevates koolides ja ettevõtetes nii juhtimise, projektijuhtimise kui mitmete muude suundade kohta, mis aitavad lahendada tööga seotud küsimusi.

Riigigümnaasiumisse tööle asumine on Marko jaoks kaua oodatud ja läbimõeldud väljakutse – olla osake suurest ühiskondlikust projektist, anda oma panus Eesti elu paremaks muutmisesse.

Toomas Nõmmiste

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu. 

Toomas on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste õppekaval. Kogu tema teadlik tööelu on olnud seotud inimestega ja inimeste juhtimisega põhimõttel “koostöö toob tulemuse”.

Narva Gümnaasiumis soovib Toomas panustada noorte loova mõtlemise arendamisse. Ta peab oluliseks arendada noortes iseseisva ja koostöö tegemise oskust, teistega arvestamist ja vastutamist tehtu eest.

Veronika Zhurina

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Veronika on omandanud loodusainete õpetaja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning töötanud Narva koolides geograafia- ja bioloogiaõpetajana.

Narva Gümnaasiumis soovib Veronika muuta õppeprotsessi huvipakkuvamaks ja mitmekülgsemaks ning kaasata aineõpetajaid kooli arendustegevustesse. Talle on väga oluline, et kõik tunneksid end koolis hästi ja turvaliselt.

Riina Vaht

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Riina on omandanud Tartu Ülikoolis doktorikraadi geograafia ja selle füüsikaliste protesside erialal, õpetajakogemuse on saanud nii Eesti kui ka Inglismaa koolides.

Elupõlise õppijana soovib Riina Narva Gümnaasiumis näidata, et hobi saab olla sinu töö ning õppimine on intelligentse inimese sündroom.

Karis Peetsalu

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Karis  on omandanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste diplomi ühes magistrikraadi ja õpetajakutsega. Ometi peab ta olulisemaks ülikoolidiplomist kraadiõpingutele järgnenud õpiteed, mis ühes praktiliste väljakutsetega jätkub tänaseni.

Ida-Virumaa patrioodina näeb ta Narva Gümnaasiumi riigi- ja kogukonnakoolina, mis ühendab rahvusi ja kultuure, toob kokku praktikutest spetsialistid ja motiveeritud õpetajad, et koos luua turvaline ja inspireeriv õpikeskkond noorte tulevikuloojate ja homse hoidjate kujundamiseks.

Edgar Lennuk

KOGUKONNAJUHT

Edgari peamine roll on toetada erinevate õpilasaktiivide tegevust koolis, kaasata kogukonda kooli tegevustesse, luua ja hoida kontakte partneritega ning organiseerida huvihariduslikku tegevust.

Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemias tolli ja maksunduse eriala, töötanud uurijana ning olnud kaitseväes Sõjaväepolitsei Vahipataljonis ja Kalevis. Noorsootööga on ta tegelnud varemgi, korraldades kohalikke ja rahvusvahelisi kodanikuühiskonna- ja noortealaseid projekte.

Narva Gümnaasiumis soovib ta muuta õpilaste koolielu dünaamilisemaks ja mitmekülgsemaks, toetada Narva linna noorte aktiivsust ning rikastada nende haridusteed.

Mariliis Randmer

ÕPIANALÜÜTIK- HARIDUSTEHNOLOOG

Mariliisi peamised ülesanded on tegeleda koolis digikultuuri loomisega, juurutada ning arendada õpianalüütika võimalusi õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Mariliis on õppinud kommunikatsiooni ja andragoogikat. Omandamisel on magistrikraad Tartu Ülikoolis Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekaval. 

Tema jaoks sai oluliseks väljakutse koostöös tugeva ja toetava meeskonnaga luua üht maailma parimatest koolidest.

Triin Kallip

ÕPPELOGISTIK

Triinu ülesandeks on kogu õppekorralduse logistika planeerimine alates õpetajate koormusest, tunnijaotuskavadest kuni õpilaste tunniplaani koostamiseni välja.

Ta on lõpetanud õpingud Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse erialal, õppides magistratuuris süvitsi inglise keelt, kirjandusteadust ja tõlketeadust. Sel kevadel omandab Triin järjekorras teise magistrikraadi ja seda võõrkeeleõpetaja erialal.

Tema soov on luua kool, kus iga koolipere liige tunneb end turvaliselt ja hoituna, kus õppimine toetab igaühe individuaalseid valikuid ja õpiteed, ning loomulikult mis annab gümnasistile kolme keele oskust.

Tatjana Okuneva

ÕPPEJUHT

Õppejuhi ülesandeks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse ladus korraldus, lähtudes kooli arengueesmärkidest, luua iga õpilase jaoks tingimused kaasaegse ja kvaliteetse hariduse saamiseks.

Tatjana on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti keele teise keelena eriala, saanud põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning keelekümblusõpetaja ettevalmistuse. 

Tatjana leiab, et on oluline toetada noorte kujunemist aktiivseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks, kes mõtlevad, märkavad ja hoolivad.

Teivi Gabriel

Koolijuht

Koolijuht on kogu koolimeeskonna eestvedaja, kes läbi teadus- ja tõenduspõhise koolijuhtimise tagab igaühe arengut toetava keskkonna, kus sügav headus ja vastutus tööõnne kujundamise eest on jagatud. 

Teivi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal babalaureusekraadi ja hariduse juhtimise erialal magistrikraadi. Läbinud  edukalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning HARNO poolt korraldatud koolijuhtide järelkasvuprogrammi.

Koolijuhina usub, et muutus algab just meist endist. Näeb, endal rolli olla eksimist ja õppimist toetava koolikultuuri looja ning tööõnne kujundaja number üks.