Nõustamine

Õppenõustamine

Narva Gümnaasiumis korraldavad nõustamist õppenõustajad, kelle eesmärk on õppija toetamine õpingute planeerimise, valikkursuste valiku, õpimotivatsiooni, õppekorralduse ja koolis kohanemisega seotud küsimustes.

Nõustamise eesmärk on õpilase kuulamise, mõistmise ja suunamise kaudu tagada või taastada tema emotsionaalne heaolu ja turvaline õpikeskkond. Sealhulgas edendada õpilase iseseisvust konfliktide lahendamisel ja kriisidega toimetulekul.

Kool panustab igapäevaselt arendava, sõbraliku ja hooliva keskkonna loomisesse.

Õppenõustaja kaitseb õpilase privaatsust, hoides saladuses diagnostika ja nõustamise käigus saadud andmed, kui nende avaldamine tooks õpilasele kahju või oleks vastuolus tema tahtega. 

Õppenõustaja tugispetsialistina teeb koostööd teiste haridus- ja meditsiiniasutustega ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga, suunates õpilasi vajaduse korral sinna abi saamiseks.

Õpilasi nõustavad koolis tugispetsialistid:

Olga Žavoronkova

ÕPPENÕUSTAJAolga.zavoronkova@narg.ee

+372 5814 2124

Oksana Anoshyna

ÕPPENÕUSTAJAoksana.anoshyna@narg.ee

+372 5864 4934

Nõustamisele registreerimiseks kirjuta nõustajale sõnum Stuudiumis.

 

Keeleõppe nõustamine

Koolis pakub eesti keele õppega seotud nõustamist keeleõppe koordinaator, kelle ülesanne on koostöös õpetajate ja teiste tugispetsialistidega leida õpilase keeleoskuse arengu toetamiseks sobivad tugimeetmed. Keele omandamisega seotud nõustamine on mõeldud nii neile õpilastele, kellel võivad madala eesti keele oskusega seotult tekkida õpiraskused, kui ka neile, kes soovivad oma keeleoskustaset tõsta.

Keeleõppe koordinaator aitab kaardistada õpilase keeleoskuse erinevate keele osaoskuste lõikes ning koos õpilasega analüüsida ning seada eesmärgid keeleoskuse arendamiseks.

Jana Kolga

KEELEÕPPE KOORDINAATORjana.kolga@narg.ee

Nõustamisele registreerimiseks võta ühendust e-posti teel.

Karjääriinfo -ja nõustamine

Karjääriinfo -ja nõustamine hõlmab isikliku arengu, erialavaliku ja karjääri planeerimisega seotud teemasid. 

Karjäärinõustamine annab õpilasele võimaluse läbi eneseanalüüsi tundma õppida ja arendada oma isikuomadusi, sotsiaalseid oskusi ja väärtusi. Sealhulgas planeerida oma huvidele ja võimetele vastavat individuaalset õpiteed ja tegutseda eesmärgipäraselt.

Kool teeb karjääriinfo -ja nõustamise korraldamisel koostööd Eesti Töötukassa ja teiste partneritega.

Tugispetsialistide ruumid asuvad 2. korrusel.

Edgar Lennuk

kogukonnajuht

Edgari peamine roll on toetada erinevate õpilasaktiivide tegevust koolis, kaasata kogukonda kooli tegevustesse, luua ja hoida kontakte partneritega ning organiseerida huvihariduslikku tegevust. 

Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemias tolli ja maksunduse eriala, töötanud uurijana ning olnud kaitseväes Sõjaväepolitsei Vahipataljonis ja Kalevis. Noorsootööga on ta tegelnud varemgi, korraldades kohalikke ja rahvusvahelisi kodanikuühiskonna- ja noortealaseid projekte. 

Narva Gümnaasiumis soovib ta muuta õpilaste koolielu dünaamilisemaks ja mitmekülgsemaks, toetada Narva linna noorte aktiivsust ning rikastada nende haridusteed. 

Toomas Nõmmiste

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu. 

Toomas on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste õppekaval. Kogu tema teadlik tööelu on olnud seotud inimestega ja inimeste juhtimisega põhimõttel “koostöö toob tulemuse”.

Narva Gümnaasiumis soovib Toomas panustada noorte loova mõtlemise arendamisse. Ta peab oluliseks arendada noortes iseseisva ja koostöö tegemise oskust, teistega arvestamist ja vastutamist tehtu eest.

Veronika Zhurina

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Veronika on omandanud loodusainete õpetaja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning töötanud Narva koolides geograafia- ja bioloogiaõpetajana.

Narva Gümnaasiumis soovib Veronika muuta õppeprotsessi huvipakkuvamaks ja mitmekülgsemaks ning kaasata aineõpetajaid kooli arendustegevustesse. Talle on väga oluline, et kõik tunneksid end koolis hästi ja turvaliselt.

Riina Vaht

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Riina on omandanud Tartu Ülikoolis doktorikraadi geograafia ja selle füüsikaliste protesside erialal, õpetajakogemuse on saanud nii Eesti kui ka Inglismaa koolides.

Elupõlise õppijana soovib Riina Narva Gümnaasiumis näidata, et hobi saab olla sinu töö ning õppimine on intelligentse inimese sündroom.

Karis Peetsalu

JUHTÕPETAJA

Juhtõpetaja peamised ülesanded on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel  kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, panustada kooli sisehindamis-, arendus- ja koolitustegevustesse, toetada oma õpetajate meeskonna professionaalset arengut ja heaolu.

Karis  on omandanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste diplomi ühes magistrikraadi ja õpetajakutsega. Ometi peab ta olulisemaks ülikoolidiplomist kraadiõpingutele järgnenud õpiteed, mis ühes praktiliste väljakutsetega jätkub tänaseni.

Ida-Virumaa patrioodina näeb ta Narva Gümnaasiumi riigi- ja kogukonnakoolina, mis ühendab rahvusi ja kultuure, toob kokku praktikutest spetsialistid ja motiveeritud õpetajad, et koos luua turvaline ja inspireeriv õpikeskkond noorte tulevikuloojate ja homse hoidjate kujundamiseks.

Pipi Triinu Nõmmiste

KOmmunikatsioonispetsialist

Mariliis Randmer

ÕPIANALÜÜTIK- HARIDUSTEHNOLOOG

Mariliisi peamised ülesanded on tegeleda koolis digikultuuri loomisega, juurutada ning arendada õpianalüütika võimalusi õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Mariliis on õppinud kommunikatsiooni ja andragoogikat. Omandamisel on magistrikraad Tartu Ülikoolis Ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekaval. 

Tema jaoks sai oluliseks väljakutse koostöös tugeva ja toetava meeskonnaga luua üht maailma parimatest koolidest.

Triin Kallip

ÕPPELOGISTIK

Triinu ülesandeks on kogu õppekorralduse logistika planeerimine alates õpetajate koormusest, tunnijaotuskavadest kuni õpilaste tunniplaani koostamiseni välja.

Ta on lõpetanud õpingud Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse erialal, õppides magistratuuris süvitsi inglise keelt, kirjandusteadust ja tõlketeadust. Sel kevadel omandab Triin järjekorras teise magistrikraadi ja seda võõrkeeleõpetaja erialal.

Tema soov on luua kool, kus iga koolipere liige tunneb end turvaliselt ja hoituna, kus õppimine toetab igaühe individuaalseid valikuid ja õpiteed, ning loomulikult mis annab gümnasistile kolme keele oskust.

Tatjana Okuneva

ÕPPEJUHT

Õppejuhi ülesandeks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse ladus korraldus, lähtudes kooli arengueesmärkidest, luua iga õpilase jaoks tingimused kaasaegse ja kvaliteetse hariduse saamiseks.

Tatjana on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti keele teise keelena eriala, saanud põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning keelekümblusõpetaja ettevalmistuse. 

Tatjana leiab, et on oluline toetada noorte kujunemist aktiivseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks, kes mõtlevad, märkavad ja hoolivad.

Teivi Gabriel

Koolijuht

Koolijuht on kogu koolimeeskonna eestvedaja, kes läbi tõenduspõhise koolijuhtimise tagab igaühe arengut toetava keskkonna, kus sügav headus ja vastutus tööõnne kujundamise eest on jagatud. 

Teivi on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal bakalaureusekraadi ja hariduse juhtimise erialal magistrikraadi. Läbinud  edukalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning HARNO poolt korraldatud koolijuhtide järelkasvuprogrammi.

Koolijuhina usub, et muutus algab just meist endist. Näeb, endal rolli olla eksimist ja õppimist toetava koolikultuuri looja ning tööõnne kujundaja number üks.